Něco o Itálii

HISTORIE

21.06.2008 14:44
Italština se vyvinula po zániku západořímské říše z lidové, tzv.vulgární latiny. Nejstarší souvislé italské jazykové památky jsou z let 960 - 963. Jako spisovný vznikl italský jazyk dlouhým vývojem od 11. do 14. století na území dnešního Toskánska, zvláště Florencie. Vedle slov zděděných z lidové...

HISTORIE JAZYKA

21.06.2008 15:03
Italština vznikla postupným vývojem z hovorové (vulgární) latiny. První texty, které mohou být označeny za italštinu, se datují na začátek roku 9. století (indovinello veronese, viz níže). Italština byl poprvé formalizována ve 14. století prací Dante Alighieriho, který smíchal jihoitalské dialekty...

NĚCO O ITÁLII

21.06.2008 15:11
Pokud se Vám tato země líbí, či se snad chystáte do itálie vyrazit, musíme o ní aspoň něco málo vědět. Nemusíte to samozdřejmě znát, ale aspoň jste trošku v obraze. Tak tedy: Italská republika se rozkládá převážně na Apeninském poloostrově v jižní Evropě. Povrch země je převážně hornatý, na severu...

Přehled

03.07.2008 17:03
Starověk a středověk       * -2. až –1. tisíciletí příchod italických kmenů     * -10. až –8. století příchod Etrusků     * -753 založen Řím     * -510 Řím prohlášen republikou     * - 272 ovládnutí celého Apeninského...

Historie

Itálie

Itálie Na území Itálie existovalo ve starověku mnoho městských států. Ty byly založeny většinou v době řecké kolonizace. V 8. století vzniklo spojením osad nové město Řím a to se stalo základem Říše římské. Roku 476 n. l. se Římská říše rozpadla a území se snažili ovládnout barbaři. Samotný...

Benátská republika

Benátská republika Tento stát byl vytvořen kolem Benátek a existoval od století až do roku 1797. Benátky ovládaly Dalmácii, část řeckého pobřeží a Krétu. Vládl zde ústavou omezený panovník - dóže. Císař Svaté říše římské Maxmilián I. a francouzský král Ludvík XII. uzavřeli ligu na dobytí...

Lombardsko - Benátské království

Lombardsko - Benátské království Toto království vzniklo r. 1815 na severu Itálie po porážce Napoleona rozhodnutím Vídeňského kongresu. Dostalo se pod vliv Habsburků a prvním lombardsko - benátským králem se stal František I. Habsburský. Království zaniklo r. 1866 a území bylo spojeno s...

Milánské vévodství

Milánské vévodství Toto vévodství leželo v severní Itálii, existovalo v letech 1395 - 1797 a založil ho Gian Galeazzo Visconti. R. 1447 rod Visconti vymřel po meči a Francesco Sforza si vzal za ženu poslední dědičku Viscontiů, zmocnil se MIlána a prohlásil se vévodou. Když se r. 1498 stal...

Obojí Sicílie - království

Obojí Sicílie - království Roku 1130 - 1302 existovala na jihu Itálie dvě království, které zude založili Normané Království Obojí Sicílie. Poté se rozpadlo na  království neapolské a sicilské. Znovu bylo obnoveno v letech 1816 - 1861. Vláda normanské dynastie (Dynastie...

Parmské vévodství

Parmské vévodství Parmské vévodství bylo v severní Itálii kolem řeky Pád. Vzniklo r. 1545 jako léno nelegitimního syna papeže Pavla III. - Pierra Luigiho Farnese. Jeho nástupce a druhý vévoda Otaviáno Farnese se stal i vévodou Piacenzy. Tato dynastie Farbnese vládla v Parmsko - Piacenzském...

Toskánské velkovévodství

Toskánské velkovévodství Od r. 812 existoval městský stát Florencie, ve kterém vládli markrabata. Později převzali městský stát  Medicejští . V letech 1569 - 1859 vzniklo Toskánské velkovévodství. Vládnoucím rodem zde byl rod  Medici a po jejich vymření získali sňatkem území...