Samohlásky

 

Italské samohlásky jsou a, e otevřené, e zavřené, i, o otevřené, o zavřené a u. Zatímco čeština má samohlásky [e] a [o] neutrální, tj. ani otevřené ani zavřené, italština má jednak [e], [o] otevřené, jednak [e], [o] zavřené. Výsledným akustickým dojmem otevřené e a o připomínají  a, zavřené e se blíží i, zavřené o se blíží u.

Zavřené jsou všechny hlásky v nepřízvučných slabikách. Výslovnost e a o v slabikách přízvučných je třeba zapamatovat si u každého výrazu, protože v písmu se označuje jen v některých případech.

Rozdíl mezi otevřenými a zavřenými hláskami je v italštině třeba dodržovat, protože je významotvorný. Existují dvojice výrazů, jež se od sebe liší pouze kvalitou samohlásek:

[e]                                                               [e]

accetta  -  sekera                                          accetta  -  přijímá

           [o]                                                                [o]

           botte  -  sud                                                  botte  -  rány

                Rozdíl mezi dlouhými a krátkými samohláskami významotvorný není. Italské dlouhé samohlásky jsou kratší než dlouhé české.

Dlouze se vyslovují samohlásky pouze v přízvučných slabikách, a to následuje-li po přízvučné hlásce

1.       jen jedna souhláska nebo souhláska + l,r

lago                   [la:go]               -  jezero
 

2.       skupina s + souhláska

costo                  [ko:sto]             -  cena

 
Ve všech slabikách nepřízvučných a v slabikách přízvučných před zdvojenými souhláskami a před jinými souhláskovými skupinami než výše uvedenými, nebo v přízvučných slabikách koncových a dále v jednoslabičných slovech se vyslovují italské samohlásky krátce.


 

Dvojhlásky a trojhlásky

 

                Setkají-li se vedle sebe dvě samohlásky, vyslovují se někdy jako dvě slabiky, jindy – tvoří-li dvojhlásku – jako slabika jedna.

 
Dvojhláska vzniká:

1.       spojením i a u (iu, ui)

2.      kombinací nepřízvučného i anebo u s jinou samohláskou přízvučnou nebo nepřízvučnou: ia, ie, io, ua, ue, uo, ai, ei, oi, au, eu. I a u má zde platnost polosamohlásky: i se vyslovuje zhruba jako [j], nepřízvučné u zaznívá jen krátce [u].

      fiume             [fiu:me]              -  řeka

      lui                 [lui]                     -   on

 
Dvojslabičně se vyslovují samohláskové dvojice

1.       v nichž není zastoupeno i nebo u

            leone              [ le½o:½ne]        -   le

2.       tvořené přízvučným i nebo u a jinou samohláskou

            via                  [vi:½a]              -  cest

3.       v odvozeninách slov, v nichž se vyskytuje přízvučné i nebo u

       via – viále         [vi½a:½le]       -   stromořadí

4.       ve složeninách, nejčastěji s předponou ri-

                        riaprire        [ri½a½pri:½re]      -   znovu otevřít


    Dvojhláska rovněž nevzniká tam, kde je i pouhým grafickým znakem a nevyslovuje se, např. ve skupinách cia, cio, scia, giu.

                        camicia        [ka½mi:½tSa]        -  košile

 
Trojhlásky vznikají seskupením dvou polosamohlásek s jinou samohláskou v jedné slabice.

            miei                [miei]                 -  

 

 

Souhlásky


                b, d, f, l, m, p, r, t, v se čtou v kterémkoli postavení ve slově stejně, jejich výslovnost odpovídá výslovnosti obdobných hlásek česky. Stojí-li a před [k] nebo [g] , vyslovuje se stejně jako v češtině, [n] – české „banka“.

 

            r  se na počátku slova po pauze blíží výslovnosti zdvojeného r.

Ve slabikách di, ti, ni samohláska i neměkčí předcházející souhlásku.

                dire                       [dy:re]                   -  říci 

 

            q se vyslovuje [k] a stojí vždy před u + jinou samohláskou. U zde má platnost polosamohláskovou:

                questo                   [kue:sto]               -  tento

            c 1. před a, o, u a souhláskami se vyslovuje [k]

                carta                     [karta]                   -  papír

 

Má-li se c vyslovovat [k] i před i, e, vsouvá se v písmu mezi c a následující samohlásku h:

                che                       [ke]                      -   který   

 

                2. před e, i se vyslovuje jako neznělá palatální hláska [tS]:

                dicembre               [dytSembre]           -  prosinec

                cifra                      [tSi:fra]                 -  číslice


 Palatální výslovnost c před a, o, u se v písmu označuje pomocí i, které je pouhým grafickým znakem a nevyslovuje se:

                cioccolata                   [tSokkola:ta]         -  čokoláda

 

            g 1. před a, o, u a souhláskami má výslovnost velární: [g]

                 gamba                    [gamba]                 -   noha

             

Jestliže se má uchovat velární výslovnost g před e, i, musí po g následovat v písmu h, které se nevyslovuje:

                 ghepardo               [gepardo]                -  gepard

 

           2. před e,i se vyslovuje jako znělá palatální hláska [dZ]

                 gelo                       [dZe:lo]                  -  mráz

 

Před a, o, u se g vyslovuje palatálně jako [dZ] tehdy, je-li mezi ně a následující samohlásku vsunuto i:

                giardino                 [dZardy:no]              -  zahrada

 

             s  se vyslovuje 1. nezněle [s]

 

            a)  Na začátku slova před samohláskou

                sano                      [sa:no]                     -  zdravý

 

b) před neznělými souhláskami (vyjádřenými v písmu c, f, p, q, t)

     scala                     [skála]                     -  schodiště   

 

c) po souhlásce

                 corso                    [ko:rso]                    -  kurs

 

d) je-li zdvojeno

     sasso                     [sasso]                    -  kámen

 

            e) u druhého komponentu složených slov začínajícího na s + samohlásku

                presumere              [presu:mere]            -  domnívat se

 

            f) v zakončeních –oso (-osa), -eso (-esa), -ese, -osita, -osia

                grandioso               [grandio:so]             -  velkolepý

                difesa                    [dyfe:sa]                  -  obrana

              

 Existují však i výjimky, např.:

    cortese                  [korte:ze]                 -  zdvořilý

                obeso                    [obe:zo]                   -  otylý

 

  Pro výslovnost mezi dvěma samohláskami uprostřed slova (s výjimkou e) ) neplatí přesné pravidlo, převládá však výslovnost znělá.

 

 

          2. zněle [z]

            a) před znělými souhláskami (vyjádřenými v písmu b, d, g, l, m, n, r, v)

     smeraldo               [zmeraldo]               -  smaragd

 

            b) uprostřed slova mezi dvěma samohláskami (s výhradou uvedenou pod 1) )

     caso                       [ka:zo]                    -   případ

 

            c) ve slovech zakončených na –esimo (-esima)

     centesimo              [tSente:zimo]           -  stý

 

            d) v učených slovech zakončených na –asi, -esi, -isi, -osi

     estasi                     [e:stazi]                  -  zanícení

     tesi                        [te:zi]                      -   teze

                    S + souhláska bývá nazýváno „nečistým s“


           z   se vyslovuje v některých slovech nezněle [c], v jiných zněle [dz]. Výslovnost se neřídí přesnými pravidly. Mezi dvěma samohláskami se vyslovuje vždy jako hláska zdvojená bez ohledu na vyjádření v písmu.

Neznělá výslovnost např.:

     pezzo                     [pettso]                    -  kus          

 

            Znělá výslovnost např.:

     mezzo                    [meddzo]                  -   prostředek

 

            Nezněle jako [c] se vyslovuje zdvojené z v příponách –anza, -enza, -ezza, -izia, -onzolo, -ozzo, -zione

                debolezza               [debolettsa]               - slabost

          

            Zněle jako [dz] se vyslovuje zdvojené z v příponách –izzare, -izzatore, -izzazione

                organizzatore          [organyddzato:re]      - organizátor

 

            Znělá výslovnost z se vyskytuje u většiny slov neitalského původu:

                zona                       [dzo:na]                     -  oblast

 

           h   se nevyslovuje. Objevuje se pouze

              1. ve tvarech přítomného času slovesa avere

                    ho                    [o]                                -  mám                      

                    ha                    [ai]                               -  máš

                    ha                    [a]                                - 

                    hanno                       [anno]                   - mají

              2. ve spřežkách ch, gh, kde označuje velární výslovnost [k], [g] před samohláskami e, i

                    anche                       [anke]                   -  také

 

 Písmena j, k, w, x označují hlásky, které se vyslovují stejně jako v češtině.

 

Zdvojené souhlásky

 

                    Mohou se vyskytovat v italštině mezi dvěma samohláskami nebo mezi souhláskou a samohláskou l nebo r.

                    gallo                         [gallo]                 -   kohout

 

                    Od jednoduchých hlásek se zdvojené souhlásky liší:

1.       delším trváním (u zdvojeného f, v, s, m, a, l, r)

2.       intenzivnější artikulací (u zdvojeného b, c, d, g, p, t, z, před jejichž vyslovením se udělá krátká pauza)

 

                    Předchází-li zdvojené souhlásky přízvučná samohláska, vyslovuje se tato samohláska vždy krátce:

                    diritto                       [dyritto]                 -  právo

                    Zdvojené s má vždy výslovnost neznělou.

                    Zdvojené q se píše cq, výjimkou je soqquadro (zmatek) a soqquadrare (zpřeházet):

                    acquistare                 [akkuista:re]           -  koupit

 

 U spřežek ch, ci, gh, gi se v písmu zdvojuje jen jejich první složka:

                    pacchetto         [pakketto]                        -   balíček

                    aggiustare       [addZusta:re]                    -   upravit

 

 Ve výslovnosti je třeba pečlivě rozlišovat mezi jednoduchými a zdvojenými soulháskami, poněvadž rozdíl mezi nimi je významotvorný:

                    caro   -   drahý                     carro  -  vůz

 

Spřežky

                  

    K označení jedné hlásky je v některých případech třeba dvou nebo tří písmen. Jsou to tzv. spřežky (i digrammi, i trigrammi):

                    ch       [k]                         gl            [l]                      gli           [L]

                    ci        [tS]                       gn           [J]                       sci           [Si]

                    gh       [g]                        sc            [S]

                    gi        [dZ]

 

                    [L], [J] a [S] se mezi dvěma samohláskami vyslovují jako hláska zdvojená.

 

            Gl – na konci slabiky před i se vyslovuje jako měkké [L]:

    figli                   [fiLLi]                             -  synové

           

    Pouze v několika slovech, většinou přejatých, se gl před i vyslovuje jako hlásky dvě [gl]:     

    glicerina          [glitSeri:na]                       -  glycerin

 

    Jako dvě hlásky se gl vyslovuje i před všemi ostatními samohláskami:

    globo                [glo:bo]                             -   zeměkoule

 

            Gli – označuje měkké l’ před samohláskami:

    figlia                 [fiLLa]                               -  dcera

 

            Gn – označuje hlásku [ň]:

                    legno                 [leJo]                             -  dřevo

 

            Sc před e, i a sci před a, o, u se čtou [š]:

                    scendere           [Sendere]                        -  sestoupit

 

 

Přízvuk

                    Na rozdíl od češtiny je přízvuk v italštině nejčastěji na druhé slabice od konce, méně často na třetí nebo první a velmi zřídka na čtvrté slabice od konce slova:

 

1.       na druhé slabice od konce:

                    momento                                                 -   okamžik

 

2.       na třetí slabice od konce:

                    telefono            [tele:fono]                       -   telefon

 

3.    na první slabice od konce:

                    caffe                  [kaffe]                            -  káva, kavárna

 

                    4.   na čtvrté slabice od konce:

                    telefonano       [tele:fonano]                      -  telefonují

 

                V mluveném projevu některá jednoslabičná slova ztrácejí vlastní přízvuk a přimykají se buď ke slovům následujícímu nebo předcházejícímu. Připojují-li se k výrazu následujícímu, nazývají se slova předklonná (proklitika). Jsou to členy, zájmenné částice, některé předložky a spojky. V písmu stojí odděleně.

 

                rosso e nero         [rosso ene:ro]                     -  červený a černý  

                Příklonky (enklitika) se spojují se slovy předcházejícími a píší se s nimi dohromady, jsou to zpravidla tvary osobních zájmen.

                arrivederci           [arrivedertSi]                      -  nashledanou