Tvoření slov

 

TVOŘENÍ SLOV

 

                Nejčastěji se slova tvoří odvozováním (připojováním předpon a přípon k slovnímu základu) a skládáním (spojováním dvou slovních základů v jediné slovo)

 

 

Odvozování slov předponami

 

                a-            má různé významy, souhláska, která za ní následuje, se zdvojuje: affondare – potopit

ante-      odpovídá českému „před -“ ve významu místním i časovém: anteguerra – předválečná doba

anti-       označuje:

                               1.totéž co ante-

                                2.odpor, protiklad: antiaereo – protiletecký

                bi-           označuje zdvojení: bicolore – dvoubarevný

                con-        označuje společenství, spojení.  Před b,m,p se mění v com- ,před lcol- ,před rcor-

                concittadino                                       spoluobčan

                compassione                                       soucit

                collaborare                                         spolupracovat

                corresponsabile                                 spoluodpovědný

 

contro- , contra- odpovídá většinou českému „proti- Tvar contra způsobuje zdvojení následující souhlásky

                controrivoluzionario                        kontrarevoluční

                contrabbando                                     podloudnictví

 

                de- ,di-   mají různé významy: deprezzare – znehodnotit

                dis-         označuje většinou významový opak původního slova: disoccupazione - nezaměstnanost    

                es- , s-     často odpovídají českému „vy- nebo vyjadřuje opak původního slova: esportare – vyvážet

                estra- , stra-         označuje zvláštnost, mimořádnost, nebo vysoký stupeň nějaké vlastnosti:

                estralegale                                          mimozákonný

 

                in-           nejčastěji označuje zápor. Před b, m, p má tvar im- ,před l tvar il- , před r tvar ir- . 

                illegibile                                              nečitelný

 

                inter-     vyjadřuje vztahy předložky „mezi“: intercomunale – meziměstský

                pos-        odpovídá českému „po-“ , „za-“ v místním i časovém významu: posbellico – poválečný

                pre-        má různé významy, často odpovídá českému „před-“: prevedere – předvídat

                ri-           označuje opakování: ripassare – zopakovat

                s-             má různé významy, mj. vyjadřuje opak významu původního výrazu: scaricare – vyložit (náklad)

sopra-    označuje vztahy předložky „nad“. Následující souhláska se zdvojuje:

soprannaturale                                  nadpřirozený

 

sotto-     označuje vztahy předložky „pod“: sottomarino – podmořský

                trans- ,tras-          odpovídá českému „za-“,  pře-“: transalpino – zaalpský

 

 

Přípony podstatných jmen

 

1.       Přípony jmen zveličených

-one, -otto: il librone, il ragazzotto

 

2.       Přípony jmen hanlivých

-accio, -azzo, -astro, .onzolo: il libraccio, l’amorazzo, il poetastro, il mediconzolo  

       

3.       Přípony jmen zdrobnělých

-etto, -ello, -icello, -ellino, -erello, -ino, -iccino, -olino, -olo, -uccino: la asetta, l’asinello, il campicello, il fiorellino, la vecchierella, il ragazzino, il libriccino, il pesciolino, il figliolo, il cavalluccio


 

4.       Přípony jmen abstraktních

-aggine, -anza, -enza, -ezza, -ismo, -izia, -ia, -ta, -tu, -aggio, -ata, -azione, -mento, -ura: la cascaggine, l’ignoranza, la pazienza, la debolezza, l’eroismo, la giustizia, la gelosia, la poverta, la gioventu, l’atterraggio, la passeggiata, l’importazione, il movimento, la fonitura

 

5.       Přípony jmen činitelských

                -aio, -aiolo, -ante, -iere, -ista, -sore, -tore: l’operaio, il legiaiolo, il commerciante, l’infermiere, il librettista, il difensore, il venditore

 

6.       Přípony jmen označujících místo

- aia, -eto, -ile, -ina, -oio, -orio, -ria: la risaia, il frutteto, il campanile, la cucina, il mattatoio, il laboratorio, la trattoria

 

7.       Přípony jmen hromadných

-aglia, -ame, -ata, -ia: l’anticaglia, il pollame, l’armata, la biancheria

 

 

Přípony přídavných jmen

 

1.       Přípony přídavných jmen zdrobnělých, zveličených a hanlivých

-ino, -etto, -ello, -uccino, -otto, -accio: piccolino, rotondetto, poverello, palliduccio, bassotto, cattivaccio

 

2.       Přípony přídavných jmen odvozených od jmen podstatných

-aceo, -ario, -ale, -are, -evole, -ico, -oso: cartaceo, rivoluzionario, commerciale, regolare, amichevole, politico, doloroso

 

3.       Přípony přídavných jmen odvozených od jmen vlastních

-ano, -ese, -ino, -esco, -iano: romano, francese, alpino, dantesco, pirandelliano

 

4.       Přípony přídavných jmen označujících barvy

-astro, -iccio, -igno: biancastro, rossiccio, verdigno

 

5.       Přípony přídavných jmen odvozených od sloves a příčestí minulých

-abile, -evole, -ibile, -ubile, -ivo: immaginabile, lodevole, credibile, solubile, descrittivo

 

 

 

 

 

Slovesné přípony

 

                -are, eggiare, -icare, -ificare, -izzare: telegrafare, passeggiare, nevicare, falsificare, carbonizzare

                Hanlivý význam vyjadřují přípony: -acchiare, -ucchiare: vivacchiare, leggiucchiare

                Násobenost se označuje příponami: -azzare, -ellare, -erellare: scolazzare, balzellare, canterellare

               

 

Skládání slov

 

                Všechny slovní druhy s výjimkou předložek mohou být složenými slovy a mohou být tvořeny:

1.       dvěma podstatnými jmény: il caffelatte

2.       podstatným jménem a přídavným jménem: il palcoscenico

3.       přídavným jménem a podstatným jménem: la mezzaluna

4.       dvěma přídavnými jmény: sordomuto

5.       slovesem a podstatným jménem: il portalettere

6.       dvěma slovesy: il toccasana

7.       příslovcem nebo předložkou a podstatným jménem: il dopopranzo

8.       příslovcem a slovesem: benedire

9.       příslovcem a přídavným jménem: malproprio

10.    předložkou a příslovcem: dabbene

11.    různými slovními druhy: eppure, evviva

12.    celými větami: il nontiscordardime