Obojí Sicílie - království

Obojí Sicílie - království

Roku 1130 - 1302 existovala na jihu Itálie dvě království, které zude založili Normané Království Obojí Sicílie. Poté se rozpadlo na  království neapolské a sicilské. Znovu bylo obnoveno v letech 1816 - 1861.


Vláda normanské dynastie (Dynastie Hauteville)

Království založil roku 1130 normanský vévoda Roger II. sloučením jihoitalských a sicilských držav francouzských Normanů. Normané zde vládli až do roku 1194 (Roger II., 1130–1154, Vilém I. Sicilský, 1154–1166, Vilém II. Sicilský, 1166–1189, Tankred, 1189–1194).


[Štaufové

Roku 1194 získali království Štaufové sňatkem syna císaře Fridricha I. Barbarossy Jindřicha s dědičkou Konstancií, dcerou Viléma I. Sicilského
(Jindřich VI., 1194–1198, Fridrich II. Roger, 1198–1250, Konrád IV., 1250–1254, Manfred Sicilský, 1254–1266, Konradin, 1266–1268).


Anjouovci

V důsledku ostrého sporu, do kterého se dostal král Fridrich s papeži kvůli pokusům o ovládnutí severní Itálie, odmítla papežská kurie po jeho smrti ponechat království jako papežské léno nadále Štaufům. Nejdříve je nabídla anglickému králi Jindřichu III. pro jeho mladšího syna Edmunda, který se zde však neprosadil. Roku 1266 je udělila v léno mladšímu synovi francouzské krále Ludvíka VIII. Karlovi z Anjou. Ten porazil roku 1266 nemanželského syna císaře Fridricha II. Manfreda a 1268 jeho mladičkého vnuka Konradina, kterého poté nechal v Neapoli popravit. Vládu v království však neudržel dlouho.

Roku 1282 vypuklo proti Francouzům rozsáhlé povstání na Sicílii, které vešlo do dějin pod názvem sicilské nešpory. Příčinou byl daňový útlak vlády krále, který se neustále pokoušel o další expanzivní politiku, mimo jiné na území obnovené byzantské říše. Proto povstání finančně podpořil byzantský císař Michael VIII. Palaiologos. Jako svého krále přijali vzbouření Sicilané Manfredova zetě, aragonského krále Petra III. Roku 1302 se království obojí Sicílie definitivně rozdělilo na neapolské království, které zůstalo dynastii Anjou, a sicilské království v čele s aragonskou dynastií.


Novodobé království obojí Sicílie

Po porážce Murata (švagr Napoleona Bonaparta) v neapolském království rozhodl vídeňský kongres o obnově království obojí Sicílie. Na trůn byli dosazeni španělští Bourboni. po jejich svržení Garibaldim bylo království roku 1861 připojeno k nově se utvářejícímu jednotnému italskému království.