Zájmeno

13.07.2008 21:22

 

Osobní zájmena

 

Zájmena

podmětová

předmětová

přízvučná

předmětová

nepřízvučná

io

me

mi

ty

tu

te

ti

on

ona

lui, egli, esso

lei, ella, essa

lui,lei

gli, lo

le,la

my

noi

noi

ci

vy

voi

voi

vi

oni

ony

loro, essi

loro, esse

loro

loro, li

loro, le

zvratná

---

se

si

 

 

                V italštině nemusí být sloveso doprovázeno zájmenem. Osobních zájmen u sloves používají Italové stejně jako my, tj. hlavně při zdůraznění.

                Tu sei a Firenze?                                                              Ty jsi ve Florencii?

                Lei lavora come interprete?                            Vy pracujete jako tlumočník?

 

                V hovorové italštině se pro osoby převážně používá tvarů lui, lei, loro . Tvary egli, ella, essi, esse pro osoby se v mluveném jazyce již téměř nevyskytují.

                Pro zdvořilostní formu je užíván tvar lei – jako pro ženský rod - , ať jde o ženu nebo o muže:

                Lei e italiano?                                                    Vy jste Ital?

                Lei e italiana?                                                    Vy jste Italka?   

 

                Zdvořilé oslovení více osob vyjadřuje tvar loro:

                Loro sono italiani?                                           Vy jste Italové?

 

 

Zájmena předmětová přízvučná

 

                Kladou se:

1.       po předložkách

Verrai con me?                                                   Půjdeš se mnou?

 

2.       při důrazu

Luigi ha salutato te.                                          Ludvík pozdravil tebe.

 

3.       stojí-li proti sobě dva předměty

Il maestro ha visto te e non lei.                      Učitel viděl tebe, ne ji.

 

4.       u zvratných sloves

                Mi rivolgo a voi con fiducia.                          Obracím se s důvěrou na vás.

 

 

Zájmena předmětová nepřízvučná

 

                Kladou se až na výjimky před sloveso, výjimku tvoří loro, které stojí vždy za slovesem.

                Ti daro il mio indirizzo.                                    Dám ti svou adresu.

                Daro Loro il mio indirizzo.                              Dám Vám svou adresu.

 

                Pokud stojí nepřízvučná zájmena za slovesem, tvoří s ním jedno slovo. Toto postavení je možné u:

1.       rozkazovacího způsobu s výjimkou 3.os.č.j i č.mn.

Scriviamogli subito.                                          Napišme mu ihned.

Lo legga ad alta voce.                                      Čtěte to nahlas.

2.       infinitivu gerundia a participia

Parlava con Pietro senza guardarlo.            Mluvil s Patrem, aniž by se na něj díval.


3.       příslovce ecco

Eccoli arrivare.                                                  Tady přicházejí.

 

Setkají –li se u téhož slovesa dvě nepřízvučná osobní zájmena, z nichž jedno je nepřímým předmětem (3.pád) a druhé přímým, předchází nepřímý předmět přímému.

                Te lo ha promesso.                                             Slíbil ti to.

 

 

Přivlastňovací zájmena

 

               

Jednotné číslo

1.os

(il) mio

(la) mia

(i) miei

(le) mie

2.os.

(il) tuo

(la) tua

(i) tuoi

(le) tue

3.os

(il) suo

(la) sua

(i) suoi

(le) sue

Množné číslo

1.os.

(il) nostro

(la) nostra

(i) nostri

(le) nostre

2.os.

(il) vostro

(la) vostra

(i) vostri

(le) vostre

3.os.

(il, la, i, le) loro

                                               

 

                E il mio primo viaggio all‘estero.                  Je to moje první cesta do zahraničí.

 

                Pro zdvořilostní formu se užívají stejná zájmena jako pro 3.os.

                Lei cerca il suo ombrello?                                               Hledáte svůj deštník?

 

                Přivlastňovací zájmena se v italštině používají většinou se členem. Bez členu jsou:

1.       po slovese essere v přísudkovém postavení

Carlo e mio amico.                                            Karel je můj přítel

 

2.       v oslovení

nostro caro amico!                                            náš drahý příteli!

 

3.       v ustálených rčeních

a mio parere                                                       podle mého mínění

 

4.       před podstatnými jmény označujícími příbuzenské vztahy v jednotném čísle:

mio padre                                                            můj otec

 

Člen však nelze vynechat u příbuzenských jmen

a)       s přívlastkem

il mio vecchio padre                                         můj starý otec

 

b)       se zájmenem loro

la loro madre                                                      jejich matka

 

c)       v množném čísle

i tuoi frateli                                                        tví sourozenci

 

d)       u zdrobnělin

la nostra mamma                                                               naše maminka

 

e)       je-li podstatné jméno před zájmenem

la madre mia                                           

 

 

 

                Přivlastňovací zájmeno může stát i se členem neurčitým nebo jiným zájmenem

                un nostro amico                                                 jeden náš přítel


Ukazovací zájmena

 

questo

questa

questi

queste

tento

quello

quel

quella

quelli

quegli

quei

quelle

ten,onen

                    

 

                Všechna tato zájmena se kladou bez členu.I v samostatném postavení se musí shodovat v rodě a čísle s podstatným jménem, k němuž se vztahují.

                Questa e una storia vecchia.                           To je stará historie.

 

                Questo zastupuje příslovce „dnes“ nebo „letos“ v časových údajích nebo označuje právě probíhající časové údobí

                questa primavera                                                              letos na jaře

 

                Quello – u tohoto zájmena dochází k elizi a apokopě podle toho, jakou hláskou začíná následující slovo, podobně jako u určitého členu

                quel libro – il libro                                           quell’arma – l‘arma        

                quello studente – lo studente                          quei libri – i libri

                quell’uomo – l’uomo                                         quegli studenti – gli studenti

 

 

Vztažná zájmena

 

                che – je neměnné v rodě a čísle, vztahuje se k osobám i věcem, nelze je klást po předložce.

                cui – je neměnné v rodě a čísle, vztahuje se k osobám i věcem, stojí vždy po předložce.

                il quale, la quale, i quali, le quali – vyjadřuje svým tvarem rod a číslo, může stát s předložkou nebo bez ní.

                chi